Az AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap Nyilvános ajánlattétele és Hirdetménye

Az Alap neve
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Alap

Az értékpapír megnevezése
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap „A” sorozat befektetési jegye
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap „I” sorozat befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
1/2010. számú Igazgatósági Határozat (2010. október 7.)

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

A befektetési jegyek alapcímlete és ISIN kódja
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény „A” sorozat – 1 HUF – HU0000709597
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény „I” sorozat – 1 HUF – HU0000709605

PSZÁF határozat
Száma: KE-III-545/2010.
Kelte: 2010. december 17.

Az Alap forgalmazásának kezdete
Az „I” sorozat forgalmazásának megkezdésére az Alap nyilvántartásba vételét követően, a keletkeztetési eljárás után, 2011. január 17-én kerül sor. Az Alapkezelő az „I” sorozat eredményes kibocsátását követően, „A” sorozatot is indít, külön jegyzési eljárás nélkül, az „I” sorozat első forgalmazási napját követő forgalmazási napon.

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve
Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2010. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

 

Jegyzési eljárás lefolytatására az „A” sorozat esetében nem kerül sor.

 

 

A Befektetők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. A Befektetési jegyek „I” sorozatát azon jogi személyek vásárolhatják meg, akik a jegyzés napjánlegalább 100 millió forint értékben jegyeznek az „I” sorozatból vagy az ügyfél „I” sorozatbanlevő állománya az aktuális jegyzéssel együttesen, piaci értéken számolva, meghaladja a 100 millió forintot.

A forgalomba hozatalra kerülő Befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, “I”sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1.- HUF.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetn, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetési jegy forgalmazására vonatkozó részletes feltételeket a Tájékoztató és KezelésiSzabályzat tartalmazza, mely elérhetı az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken,valamint a budsfejl801:12082 honlapon és a forgalmazó honlapjánwww.aegonforgalmazo.hu

 

Az Alap saját tőkéje
Az Alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke az Alap összesített nettó eszközértékével azonos. Az induláskori minimális tőke 200 000 000,- HUF. Az induló tőke így megfelel a Tpt. által megkövetelt 200.000.000.-forintos határértéknek. Induláskor a maximális tőke 2.000.000.000.- HUF.

Az Alap befektetési stratégiája
Az alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép – kelet európai régió kötvénypiacán befektetve, ahazai pénzpiacon elérhető megtérülésnél magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Jegyzési időszak
A jegyzési időszak 2011. január 3. – január 5.

Jegyzés helye
A Forgalmazó székhelye:
1085 Budapest, Kálvin tér. 12-13.
Telefax: +36 1 476 2030
Telefonszám: +36 1 476 2043

Forgalmazó nyitva tartása
H-P: 9:00-17:00

A jegyzők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. A Befektetési jegyek„I” sorozatát azon jogi személyek vásárolhatják meg, akik a jegyzés napján legalább 100 millió forint értékben jegyeznek az „I” sorozatból vagy az ügyfél „I” sorozatban levő állománya az aktuális jegyzéssel együttesen, piaci értéken számolva meghaladja a 100 millió forintot.

A jegyzés módja
A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben a Forgalmazóval megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek -faxon keresztül a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása magánszemély jegyzők esetén a jegyzési ívek aláírásával, nem magánszemélyek esetén a jegyzési ívek cégszerű aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a lentebb, a “Fizetés módja” című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A jegyzésre felajánlott Befektetési jegyek mennyisége
Az Alapkezelő az Alap Befektetési jegyeiből a jegyzés során összesen minimum 200.000.000 darabot ajánl fel, megfelelve ezzel a Tpt. által megkövetelt 200.000.000 forintos határértéknek. A maximális lejegyezhető mennyiséget az Alapkezelő 2.000.000.000 darabban határozza meg.

A jegyzési árfolyam
A jegyzési árfolyam egyenlő a névérték 100%-val.

Minimális jegyezhető mennyiség
A minimálisan jegyezhető mennyiség jegyzésenként 100.000.000.- HUF össznévértékű befektetési jegy.

A fizetés módja
A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe által vezetett 10800007-90000000-11464009 számú magyar forint elkülönített letéti számlája javára. A jegyzésérvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás túljegyzés esetén
Az Alapkezelő túljegyzés esetén a „kártyaleosztás” szabályait alkalmazza.

Eljárás aluljegyzés esetén
Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Elállási jog
Ha a Tájékoztató a jegyzési eljárás időtartama alatt kiegészítésre kerül, az a Befektető, aki a kiegészített Tájékoztató közzététele előtt jegyzett Befektetési jegyet, a szerződéstől a kiegészítés közzétételét követő tizenöt napon belül elállhat. A Befektető elállása esetén a Kibocsátó, illetve a Forgalmazó egyetemlegesen köteles a Befektetőnek a jegyzéssel kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. A módosítás közzétételét követő tizenöt napos időtartam alatt az allokáció nem folytatható le.

A Befektetési jegyek átvétele
A Tőkepiaci törvény 6. § (3) bekezdése alapján a Befektetési jegyek kizárólag névre szóló, dematerializált formában kerülnek előállításra, így csak dematerializált értékpapírok nyilvántartására szolgáló értékpapírszámlán tarthatók nyilván, azaz fizikai kikérésre nem kerülhet sor. A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Az Alap nyilvántartásba vétele
Az Alapkezelő a jegyzés lezárását követően haladéktalanul kérelmezni fogja a Felügyeletnél az Alapnyilvántartásba vételét.

 

 

Forgalmazási helyek:
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
www.aegonforgalmazo.hu
1085 Budapest, Kálvin tér. 12-13.

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám