Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.. Közgyűlésének határozatai

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.. 2014. április 10. napján a HU-1091 Budapest, Üllői út 1. sz. alatti ingatlanban tartott közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

 

1/2014.04.10. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) elfogadja a Társaság 2013. évben folytatott tevékenységről szóló igazgatósági jelentést.

Az egyedüli tag (részvényes) kijelenti, hogy tudomással bír arról az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által kijelölt Buzás Dóra könyvvizsgáló jelentéséről, miszerint az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készült el, az a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Tudomásul bír továbbá a Felügyelő Bizottság írásbeli határozatáról, amely bizottság az éves beszámolót és kiegészítő mellékleteit elfogadni javasolja az egyedüli részvényesnek.

Az egyedüli tag (részvényes) az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság által kijelölt Buzás Dóra könyvvizsgáló véleményének, illetve a Felügyelő Bizottság írásbeli véleményének ismeretében elfogadja Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.. 2013. évi beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit.

Az egyedüli tag (részvényes) megállapítja, hogy az eszközök és források végösszege 4.239.740,-eFt, az adózás előtti eredmény 1.612.888,-eFt, míg a társaság adózott eredménye 1.539.702,-eFt (nyereség).

Az egyedüli tag (részvényes) úgy dönt, hogy Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.. a 2013. évi eredmény, illetőleg az eredménytartalék terhére összesen 1.800.000,-eFt összegű osztalékot fizet ki az egyedüli tag (részvényes) részére.

 

2/2014.04.10. sz. határozat

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.. egyedüli tagja (részvényese) értékelve a Társaság Igazgatósága tagjainak (2013.01.01. – 2013.12.31. közötti időszakot tekintve Kadocsa Péter és Kocsis Bálint, valamint 2013.01.01. – 2013.12.19. napja közötti időszakot tekintve Paliyk Andrea, 2013.12.19. – 2013.12.31. közötti időszakot tekintve Loncsák András) 2013. üzleti évben végzett ügyvezetési tevékenységét úgy határoz, hogy az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt megadja a 2013. évre tekintettel a Ptk 3:117 § (1). bekezdésére.

A felmentvény megadásával az egyedüli tag (részvényes) igazolja, hogy az igazgatósági tagok 2013. évben ügyvezetési tevékenységüket a Társaság érdekeinek megfelelően végezték.

A jelen határozatban foglalt felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadásának alapjául szolgáló információk valótlanok, vagy hiányosak voltak.

 

3/2014.04.10. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) a Társaság bejegyzett könyvvizsgálóját a mai napi hatállyal tisztségéből visszahívja, és a 2016. gazdasági évet lezáró tulajdonosi határozat meghozatalának időpontjáig, de legkésőbb 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság könyvvizsgálójának az alábbi szervezetet jelöli ki:

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Cégjegyzékszám: 01 09 063022

Adószám: 10256161-2-44

Törzsszám: 002950

A fenti szervezet által kijelölt eljáró könyvvizsgáló:

Balázs Árpád

születési név: Balázs Árpád

anyja neve: Kozma Hedvig

szül.: Budapest, 1969.01.03.

lakcíme: 1124 Budapest, Dobsinai utca 1.

kamarai tagság száma: 006931

 

4/2014.04.10. sz. határozat

Az egyedüli tag (részvényes) a Társaság Alapító Okiratát – figyelemmel arra a tényre, hogy a 2013. évi V. törvény 2014.03.15. napi hatállyal hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvényt, így az Alapító Okirat több pontját is pontosítani, módosítani kell, illetőleg a 3/2014.04.09. sz. határozatban rögzített módosításra – akként módosítja, hogy a korábbi Alapító Okirat rendelkezéseit hatályon kívül helyezi, és új alapító Okiratot fogad el, amely tartalmazza ezen módosításkat.

Az egyedüli tag (részvényes) megállapítja, hogy a fenti, és egyéb jogszabályi módosítások – különös tekintettel a 2014. évi XVI. törvény hatályba lépése – szükségessé tette a Társaság Szervezeti –és Működési Szabályzatának módosítását. Erre való tekintettel az egyedüli tag elfogadja a Társaság módosított Szervezeti –és Működési Szabályzatát.

Budapest, 2014. április 11.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám