Az Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap átalakulási közleménye és tájékoztatás az Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap dokumentumainak módosításáról

 

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Alapkezelő), a Kbftv. 139. § (1) bekezdés a,b valamint f) pontainak, megfelelően, ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MNB H-KE-III-550/2022. számú határozata értelmében, 2022. november 2- i hatállyal az Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alapot ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált értékpapír befektetési alapként működteti tovább, valamint fenti számú MNB engedélyező határozat értelmében az Alap meglévő sorozatai mellé 2 új sorozatot indít (C sorozat (CZK)- ISIN: HU0000730635 , CI sorozat (CZK)- ISIN: HU0000730643) megváltozik az Alap neve melynek következtében az Alap új neve: VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap. Ezeken felül változik az Alap típusa és az alapkezelési díjai.

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY

 

Az Alap átalakulásának indoka

Az Alap átalakulása lehetőséget biztosít az Alapkezelő számára, hogy még szélesebb körű értékesítési potenciál mellett működtesse tovább az Alapot. Az ÁÉKBV (UCITS) irányelvnek megfelelve a befektetési alapokra vonatkozó még szigorúbb, egységes európai szabályok követése a befektetők érdekeit az eddigieknél is jobban szolgálja, védi.

Az Alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapként elérhetővé válik külföldi befektetők számára is, mely az Alap méretének növekedését eredményezheti, ami kedvező hatással lehet a hazai befektetőkre is, hiszen költséghatékonyabban tud működni az Alap.

Az Alap átalakulásának napja

Az átalakulás napja 2022. november 2.

Az Alap átalakulásának feltételei

Az Alapkezelő nem támaszt feltételt az átalakuláshoz. Az átalakulás jogszabályi feltétele, hogy az Alapkezelő köteles az átalakulás indokát, napját és feltételeit tartalmazó módosított tájékoztatót készíteni, és azt a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtani. Az Alap az átalakulás engedélyezése, azaz a módosított tájékoztató Felügyelet általi jóváhagyása esetén, a jelen Tájékoztatóban az átalakulás napjaként meghatározott időpontban alakul át. Az Alap befektetőit nem terheli semmilyen költség közvetlenül az átalakulással kapcsolatban.

Díj- és jutalékmentes visszaváltási lehetőség biztosítása

Az Alapkezelő a Felügyelet átalakulásra vonatkozó engedélyének megszerzését követően az átalakulás tényét és alapvető feltételeit tartalmazó jelen közleményt teszi közzé. Az átalakulási közlemény közzététele és az átalakulás napja közti időszakban legalább 30 napos időtartam áll rendelkezésre arra, hogy a befektetők kérhessék befektetési jegyeik külön díj- és jutalék felszámítása nélküli visszaváltását, mely visszaváltás legkésőbb az átalakulás napján elszámolandó. A díj- és jutalékmentes visszaváltási periódus kezdőnapja 2022. október 3. utolsó napja pedig az átalakulást megelőző forgalmazási nap, azaz 2022. november 1. Azon befektetőknek, akik fenn kívánják tartani befektetésüket, nincs teendőjük az Alap átalakulásával kapcsolatban.

Az Alap átalakulására vonatkozó Alapkezelői döntés és Felügyeleti jóváhagyás

Az Alap átalakulásáról az Alapkezelő Igazgatósága a 2022. július 28-án kelt, 15/2022, számú határozatával döntött, az előbbiekben leírt indokokra tekintettel. A Felügyelet 550/2022 számú határozatával az átalakulásról szóló tájékoztatót jóváhagyta.

Az Alap átalakulással érintett jellemzői, a változások összefoglalása

Az Alap harmonizációja szerinti változása

Az Alap átalakulásával nem jön létre új alap. A Kbftv. 80. § (1) bekezdése szerinti átalakulás az Alap Kbftv. 67. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jellemzőjének megváltoztatását jelenti, azaz az Alap harmonizációjának típusa az átalakulás napjával ABAK-irányelv alapján harmonizált alapból ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapra változik.

Az Alap befektetési politikájának változása

Az átalakulást követően az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, az árfolyamok változásán keresztül a referenciamutatót meghaladó hozamra tegyen szert. Az Alap a különböző befektetési eszközökből igyekszik a legnagyobb szabadsággal, iparági vagy földrajzi specifikáció nélkül válogatni.

Az Alap befektetési korlátainak változása

Az Alap befektetési korlátai az átalakulás következtében részben amiatt módosulnak, hogy az Alap megfeleljen az ÁÉKBV-alap esetén alkalmazandó – az ABA-ra vonatkozó szabályoknál szigorúbb – törvényi előírásoknak, részben pedig a származtatott befektetési alap stratégia megszüntetése indokol módosításokat.

Az Alap átalakulására vonatkozó adózási információk

Az Alap átalakulása nem érinti a befektetők adózását, a befektetési jegyek kezelési szabályzatban leírt tulajdonságai nem változnak (ISIN kód, devizanem). Az adózási információkról bővebben a Tájékoztató 5. fejezetében tájékozódhatnak a befektetők.

Az Alap átalakulásának következményei a befektetési jegyek határon átnyúló forgalmazására vonatkozóan

Az Alap átalakulását követően az Alapkezelő kezdeményezi az Alap külföldi passzportálását, hogy az Alap befektetési jegyei elérhetőek legyenek a külföldi befektetőknek is. Ebből fakadóan az Alap Kezelési szabályzata és Tájékoztatója tartalmazza a külföldi forgalmazásra vonatkozó speciális feltételeket is.

 

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját, kezelési szabályzatát és kiemelt befektetői információját.

Jelen átalakulási közlemény, továbbá, az új kezelési szabályzat, tájékoztató és a kiemelt befektetői információ, valamint átalakulási közlemény megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://www.vigam.hu weboldalon.

 

Budapest, 2022. szeptember 27.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám