A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-21/2023. számú határozata az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt-nél (2023.05.15. napjától VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.) lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedések és bírság alkalmazásával történő lezárásáról

 

 1. május 16.

„Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-044261) (Alapkezelő) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (MNB) az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza.

 1. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 90 napon belül
 1. gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelő javadalmazási politika és javadalmazási gyakorlat alkalmazásáról, ennek keretében feleljen meg a változó javadalmazás halasztott kifizetésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak;
 2. a nettó eszközérték számítás megfelelőségének MNB általi ellenőrizhetősége érdekében maradéktalanul biztosítsa a saját maga és a letétkezelő által készített nettó eszközérték kimutatások egymással történő összevethetőségét, valamint gondoskodjon a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően arról, hogy felügyeleti adatszolgáltatása az alkalmazott számviteli szabályozás szerint készített főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartásain alapuljon;
 3. gondoskodjon az MNB részére fizetendő felügyeleti díj kiszámítására és jelentésére vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről;
 4. biztosítsa valamennyi partnere feltüntetését a végrehajtási politikájában.
 1. Az MNB felszólítja az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan, de legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 180 napon belül
 1. biztosítsa az információbiztonságra vonatkozó saját szabályzati előírások maradéktalan teljesülését, ennek keretében szüntesse meg a valós számlaszámok tesztkörnyezetben történő használatát;
 2. gondoskodjon az üzletmenet-folytonossági politikára vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan teljesüléséről, melynek keretében határozza meg az adatvesztés maximális időtartamát minden releváns rendszerre vonatkozóan, valamint teljeskörűen tesztelje az Online, a DSR és a Fileserver rendszerek mentésből történő visszaállítását.

III. Az MNB figyelmezteti az Alapkezelőt, hogy tevékenysége végzése során folyamatosan

 1. biztosítsa, hogy az általa kezelt befektetési alapok nevében meghozott befektetési döntések a vonatkozó jogszabályban és befektetési politikában rögzített befektetési limiteknek megfelelőek legyenek;
 2. gondoskodjon a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően arról, hogy felügyeleti adatszolgáltatása az alkalmazott számviteli szabályozás szerint készített főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartásain alapuljon;
 3. biztosítsa a kezelt befektetési alapok nettó eszközérték számításában bekövetkezett hiba javítása esetén az újraszámított egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték kezelési szabályzatban meghatározott helyeken való közzétételét;
 4. gondoskodjon a kockázatkezelési funkció egyéb működési egységektől való funkcionális és hierarchikus elkülönítéséről;
 5. gondoskodjon a kezelésében levő befektetési alapok tekintetében a kitettség számítására vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan teljesüléséről;
 6. teljesítse az MNB felé fennálló, a kezelésében lévő befektetési alapok származtatott ügyleteinek típusairól, a kockázatokról, a mennyiségi korlátokról és a származtatott ügyletekkel kapcsolatos kockázatok becsléséhez kiválasztott módszerek bejelentésére vonatkozó kötelezettségét;
 7. tegyen eleget a likviditási politika éves gyakoriságú felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettségének.
 1. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi az Alapkezelőt, hogy az I-III. pontokban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentéseket és az azok alapjául szolgáló, illetve a jelen határozat rendelkező részének I-III. pontjaiban foglalt intézkedések teljesítését alátámasztó dokumentumokat
 2. az I-II. pontokban foglalt intézkedések tekintetében az ott rögzített teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül;
 3. a III. pontban foglalt intézkedések tekintetében a jelen határozat kézhezvételét követő 120 napon belül,

küldje meg az MNB részére.

 1. Az MNB az Alapkezelőt a jelen határozat indokolásának
 • 1. a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
 • 1. b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint,
 • 2. a) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
 • 2. b) pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
 • 4. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint
 • 1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
 • 2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 750.000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint,
 • 1. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint,
 • 2. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
 • 3. pontjában hivatkozott jogszabálysértés miatt 150.000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint,

mindösszesen 4.700.000 Ft, azaz négymillió-hétszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

Az Alapkezelő köteles a jelen határozat rendelkező részét a közléstől számított 15 napon belül a honlapján közzétenni.

Az MNB felhívja az Alapkezelő figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a további bírság kiszabását is.

Az ellenőrzési eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott bírságot a kiszabásáról hozott határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék” megjelöléssel. A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese. A perben a jogi képviselet kötelező.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Budapest, 2023. május 02.

                                                                          A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Dr. Laki Gábor s.k.,

Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság

igazgató“

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám